Festyn sportowy na Wiśle Kraków

V (1) V (2) V (3) V (4)
V (5) V (6) V (7) V (8)